අප ගැන

නිලධාරි මණ්ඩලය

 1. පූජා නිර්මාතෘ ගරු සභාපති
  වෛද්‍යාචාර්ය, ජ්‍යොතිෂ්‍යාචාර්ය, සාම විනිසුරු, දේශමාන්‍ය, විශ්ව කීර්ති වීරවංශ පතිරණ
   
 2. ගරු ලේකම්
  ඩබ්.එල්.ජී.හේමචන්ද්‍ර
   
 3. ගරු භාණ්ඩාගාරික
  ඩබ්.ජී.එස්.කේ. චන්ද්‍රසිරි
   
 4. ගරු උප ලේකම්
  සුනිල් වික්‍රමආරච්චි
   
 5. ගරු සම්බන්ධීකරණ ලේකම්
  සුදත් මෙන්ඩිස්
   
 6. ගරු ප්‍රධාන සම සංස්කාරකවරු
  ප්‍රේමසිරි වල්ගමගේ 
  දර්ශනී වල්ගමගේ
   
 7. ගරු ප්‍රධාන සම සංවිධායකවරු
  උපාලි නුගලියැද්ද   
  එම්. නන්දසිරි

සංවිධායක මණ්ඩලය

 1. එස්. තිලකවර්ධන
 2. උපාලි නුගලියැද්ද
 3. කේ.ජයතිස්ස
 4. සරත් නිමල් පෙරේරා
 5. සුගත් සූරියගොඩ
 6. රවිශ් ජයන්ත රණවීර
 7. මහසෙන් මොරවක
 8. ජයරත්න රූපසිංහ
 9. ඉන්දික ප්‍රසන්න මහවත්ත
 10. ඩබ්. ඒ. ජයසුමන
 11. ජේ.එස්. පෙරමුණ
 12. නිහාල් රණවීර
 13. ටී.එම්. පුෂ්පකුමාර
 14. ධනෝජ් මීගහපොල
 15. ඒ.එම්.ඒ.පී.දිසානායක
 16. එම්.එම්.තිලකරත්න
 17. බී ජයරත්න දොළවත්ත
 18. ජයන්ත නවරත්න
 19. එන්.ඒ. මාලතී ස්වර්ණලතා
 20. එච්.එම්. බණ්ඩාර මැණිකා
 21. චන්ද්‍රිකා පුෂ්ප කාන්ති සේනානායක

ක්‍රියාකාරී කමිටුව

 1. ඩී.ඩී.ඩබ්.චන්ද්‍රලාල්
 2. බී.ඒ. ජූඩ් ප්‍රියන්ත
 3. රන්ජන් රත්නසිරි
 4. එම්.එල්. නෙවිල් ගාමිණී
 5. ජී.ජී.ඩී. දුමිඳු ලක්මාල්