සම්බන්ධ වීම

සංවිධානයේ නම : සුමග පදනම
සංවිධානයේ ස්ථානගත වීම : දීප ව්‍යාප්තව පෞරාණික විහාරාරාමවල

සංවිධානයේ ලිපිනය
ඩේවිඩ් මෙරික් පීරිස් මාවත,
අංක 29/03/10,
ඊගල් පාක්,
ගම්/යක්කල.

දුරකථන අංක
033 2231 873
033 2226 728
077 7479 046
077 7600 060
071 2208 592

ආධාර සහ දායකත්ව

කුසලකාමී ඔබට මෙම පුණ්‍ය කර්මය සඳහා දායක විය හැකි ආකාරය
ආවාස පරිෂ්කාර කුටියක් සඳහා දායකත්වය රු. 40,000/-කි.
මේ සඳහා එක්වර හෝ වාරික වශයෙන් දායක විය හැකි අතර, දායකයාට හෝ දායක පිරිසට පරිෂ්කාර කුටිය සඟසතුකර පූජා කිරීමේ අවස්ථාව සලසනු ලැබේ.

විනයානුකූල චැලෙන්ජර් වර්ගයේ අෂ්ට පරිෂ්කාරයක් සඳහා රු. 2500/-කි.
මෙය භාර ගන්නා අයට පෞද්ගලිකව පූජා කිරීමේ අවස්ථාව සලසනු ලැබේ. මහං සංඝගත දක්ෂිනාව සඳහා ද දිවා රාත්‍රී දන්සැල සඳහා ද විවිධ සැරසිලි හා පූජා කර්ම සඳහා ද ඔබට නන් අයුරින් දායක විය හැකිය.

ආධාර හා දායක මුදල් සුමග පදනම ගිණුමට බැර කරන්න
	නම - සුමග පදනම 
ගෙවිය යුතු බැංකුව - ලංකා බැංකුව, ජා-ඇල ශාඛාව
ගිණුම් අංකය - 70254125

මෙම පිං පෙතෙහි සරු බව දකින්නට ඔබට ආරාධනා