අරමුණු

  • 1. වාර්ෂිකව හෝ අවශ්‍ය වන පරිදි තෝරාගත් පෞරාණික බෞද්ධ පූජනීය ස්ථානයක් කේන්ද්‍ර කරගත් විහාරාරාම සංඛ්‍යාවක් විෂයෙහි එම විහාරස්ථානවල අඩුපාඩු පිරිමැසෙන ආකාරයට දානමය පුද පූජා සංවිධානය කර ක්‍රියාත්මක කිරීම තුළින් පන්සල සමග ජනතාවගේ පවතින සම්බන්ධතාව වර්ධනය කරවීම සහ ඒ තුළින් ගුණාත්මක සමාජයක් බිහි කිරීමට කටයුතු කිරීම
  • 2. මෙම සහභාගිත්වය හා දායකත්වය මගින් අනාගත පරපුර තුළ බෞද්ධ සිද්ධස්ථාන සහ ඒ හා සම්බන්ධ ක්‍රියාකාරකම් කෙරෙහිත් රත්නත්‍රය කෙරෙහිත් ගෞරවාදරය පෙරදැරි ශ්‍රද්ධා භක්තිය වර්ධනය කරවීම.
  • 3. ගරු ස්වාමීන් වහන්සේලාගේ ගෞරවය සහ වටිනාකම අර්ථ දක්වමින් ගිලිහී යන භික්ෂු සමාජයෙහි උන්නතිය ඇති කිරීම උදෙසා දේශනා වැඩ සටහන් පැවැත්වීම.
  • 4. ලක්දිව ආවේණිකව පවතින චාරිත්‍ර හා වාරිත්‍ර තුළත් අළුත් සමාජය දැනුවක් කරමින් මිනිසුන්ගේ අධ්‍යාත්මික ගුණ වගාව සඳහා වැඩ සටහන් සිදුකිරීම.
  • 5. තරුණ ප්‍රජාවගේ ඉදිරි දැක්ම පිණිස ආගමානුකූල දියුණු මාර්ග සලසා ගැනීමට වැඩ සටහන් ග්‍රාමීය මට්ටමෙන් දියුණු කිරීම.